Locus GIS - mobilní aplikace pro sběr a aktualizaci geoinformačních dat

GeoGIS – Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) všechny relevantní informace o zpracování vašich osobních údajů, jako subjektu těchto osobních údajů v aplikaci GeoGIS a souvisejících službách, včetně webové platformy (společně dále jen „aplikace“).

Kdo odpovídá za zpracování vašich údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Asamm Software, s.r.o., IČ: 24225321, se sídlem Krhanická 719/25, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „Správce“ nebo „my“).

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit vám užití aplikace a souvisejících služeb, údržba a zlepšování funkcí aplikace, a také komunikace s vámi jako zákazníkem Správce.

Tyto údaje jsou nezbytné pro vytvoření vašeho uživatelského účtu, prostřednictvím kterého je vám umožněno využití některých funkcí aplikace.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Používáte-li aplikaci, shromažďujeme a zpracováváme některé nebo všechny následující údaje, které uvedete v registraci, které vzniknou v průběhu vašeho užívání aplikace nebo je do aplikace sami vložíte.

Povinné údaje nezbytné pro registraci prostřednictvím aplikace do vašeho uživatelského účtu jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa. Totéž platí i v případě registrace do aplikace prostřednictvím služeb třetích stran, sociální sítě, například Facebooku.

Aplikace je svou povahou mapovým a navigačním softwarem, proto využívá pro zaměření vaší polohy lokalizační údaje z vašeho mobilního zařízení.

Pokud využijete příslušné funkce aplikace, shromažďujeme údaje o vašem způsobu používání aplikace, lokalizační údaje a historii vyhledávání, nebo v případě využití webové platformy aplikace také IP adresu nezbytnou pro komunikaci s vaším zařízením.

Nepovinné údaje, uvedené vámi při registraci, jsou pak profilová fotografie a označení vašeho koncového zařízení. Při využití příslušných funkcí pak můžete do aplikace nahrát i multimediální obsah obsahující například vaši fotografii na určitém místě.

Aplikace využívá analytický software Firebase Analytics společnosti Google, který vyhodnocuje určité informace o zařízení a způsobu užívání aplikace uživatelem. Tyto jsou využívány výhradně pro analytické účely.

Pokud využíváte webovou platformu aplikace, ukládáme ve vašem zařízení tzv. cookies, obsahující technické informace nezbytné pro komunikaci, přihlášení do vašeho uživatelského účtu, případně obsahuje analytické údaje.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich údajů?

Zpracování některých vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění licenční smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (dále jen „Smlouva“), zejména pro umožnění využití příslušných funkcí aplikace vámi. Takové zpracování je v souladu s článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Část vašich osobních údajů týkajících se analytických dat dále zpracováváme dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy na základě oprávněného zájmu Správce vylepšovat a udržovat aplikaci, nebo pro případnou ochranu majetkových práv po splnění Smlouvy a monetizaci aplikace prostřednictvím reklam.

Na základě výše uvedeného oprávněného zájmu Správce vám bude Správce příležitostně zasílat tzv. newsletter, aby vás informoval o novinkách v aplikaci.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

V případě údajů zpracovávaných z důvodu nezbytnosti plnění Smlouvy jsou tyto údaje zpracovávané nejdéle po dobu trvání Smlouvy, není-li níže uvedeno jinak. Základní identifikační údaje jsou dále zpracovávány po dobu tří let po ukončení Smlouvy, která odpovídá promlčecí lhůtě majetkových práv ze Smlouvy.

Nepovinnou část údajů můžete kdykoliv změnit, například vymazáním vložené fotografie z aplikace. V takovém případě Správce ukončí zpracování těchto údajů nejpozději do okamžiku zániku pravidelně zálohovaných dat.

Veškeré osobní údaje zpracovávané pro účely analytiky jsou zpracovávané pouze do okamžiku vytvoření statistických údajů, poté jsou automaticky odstraněny. Správce následně analyzuje pouze souhrnné, anonymizované údaje.

Cookies jsou ukládány po dobu 30 dnů po jejich uložení ve vašem zařízení.

Ostatní výše neuvedené údaje zpracováváme nejdéle do doby, než bude váš uživatelský účet smazán.

Komu vaše údaje předáváme?

Pokud Správce předává osobní údaje třetím osobám, je to za účelem plnění některého z účelů uvedených výše, typicky pro zpracovatele osobních údajů nebo jiné správce.Správce využívá pro další zpracování vašich osobních údajů služby třetích stran i mimo území Evropské unie, například společností Host Europe GmbH, DigitalOcean Inc., Google Inc. a Google Ireland Limited, poskytujících služby nezbytné pro provoz aplikace, hosting serveru, případně analytické služby a za výlučně tímto účelem jim potřebné osobní údaje předává.

K předání údajů dochází také na základě vašeho souhlasu a pokynu, který nám udělujete využitím příslušné funkce sdílení vybraných údajů s třetími stranami. O této skutečnosti jste v aplikaci zřetelně informováni. Správce nenese odpovědnost za zpracování prováděné příjemcem těchto údajů, kterého si zvolíte, v důsledku absence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk ve smyslu GDPR je takové předání rizikové a nemusí poskytovat dostatečnou ochranu vašim osobním údajům. Pokud si zvolíte export vašich dat příjemci z třetí země mimo území Evropského hospodářského prostoru, budete požádání o výslovný souhlas před takovým předáním.

Jaká máte práva?

Dle GDPR máte právo:

 

Správce vás tímto informuje, že k automatickému rozhodování na základě výše uvedených osobních údajů ve smyslu GDPR docházet nebude.

Máte rovněž právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně případného profilování, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vám náleží i v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování s tím souvisejícího.

Pokud zpracování vašich osobních údajů porušuje některé ustanovení GDPR, můžete se obrátit na Správce za účelem sjednání nápravy. Dále máte možnost obrátit se na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto zásady může správce v případě potřeby průběžně aktualizovat. Prosím věnujte pozornost jejich aktuálnímu znění, které naleznete vždy na odkazu ZDE. O aktualizacích těchto zásad vás budeme informovat zasláním zprávy na emailovou adresu, kterou uvedete při registraci vašeho uživatelského účtu v aplikaci nebo notifikacemi v rámci aplikace.

Stáhnout Podpora Média Spolupráce